im. Świętej Kingi w Kamionce Wielkiej

Deklaracja Dostępności


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej


Data publikacji strony internetowej: 2014-12-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-10.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada: - możliwość powiększenia liter - podświetlane linki - jasne tło Wyłączenia: - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi - część plików nie jest dostępnych cyfrowo.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-10-14

Deklarację sporządzono na podstawie analizy własnej


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.


Osobą kontaktową jest sekretarka szkolna, adres e-mail: sp2@kamionkawielka.szkola.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 445 60 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

Adres: 33-334 Kamionka Wielka 162


 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli


Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony południowej i wschodniej. Wejście dostępne dla uczniów jest od strony południowej. Obydwa wejścia znajdują się na poziomie chodnika i są dostępne dla osób na wózkach.Opis dostępności korytarzy, schodów i windBudynek szkoły składa się z dwóch kondygnacji: parter i 1 piętro. Schody na 1 piętro nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. Budynek szkolny nie jest wyposażony w windę.

Sekretariat szkolny znajduje się na parterze budynku przy głównym wejściu i jest dostępny dla wszystkich. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze budynku i jest dostępna dla każdego.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych


Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych


Miejsce takie znajduje się na podwórku szkolnym. Umożliwia dojazd w bezpośrednie pobliże głównego wejścia do budynku.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach


Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem asystującym.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.